Khải giảng lớp Hàn Điện Cắt khí - cho sỹ quan và thuyền viên công ty CP VTB VINASHIP

29/03/2017 08:37 AM -  113
Khải giảng lớp HÀN ĐIỆN CẮT KHÍ - CHO SỸ QUAN VÀ THUYỀN VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

Một số hình ảnh của lễ khai giảng